Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Verkoper: Velvetkaartjes.be

Print&co BV
Dorp-West 21
9080 Lochristi
Ondernemings- en BTW-nummer: BE 0893.897.956
E-mailadres: info@printenco.be
Telefoonnummer: +32 9 337 02 10

Algemene bepalingen

De e-commerce website van velvetkaartjes.be, een BV met maatschappelijke zetel te Dorp-West 21, 9080 Lochristi, BTW BE 0893.897.956 hierna velvetkaartjes.be genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van velvetkaartjes.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze aannemingen of leveringen uitsluitend aan volgende voorwaarden, welke ook de voorwaarden zijn van de klant. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules of delen ervan onverkort bestaan. De onderstaande hoofdingen zijn uitsluitend opgesteld voor het gemak van verwijzing en bepalen of beperken de algemene voorwaarden niet.

Prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en uitgedrukt in EURO. De transportkosten worden apart berekend en vermeld. Ze komen samen met de alle geselecteerde goederen op de bestellijst. Voor het definitief bestellen weet u dus de volledige kostprijs. De prijzen die aangeduid worden als tijdelijke prijzen, blijven onveranderd tijdens die periode behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

De e-commerce website van groeikaartjes.be wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan toch mogelijk zijn dat de informatie die op de pagina’s vermeld staat onvolledig is, materiële fouten bevat op niet up-to-date is. Deze vergissingen of fouten in het aanbod binden groeikaartjes.be niet. groeikaartjes.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. de producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (velvetkaartjes.be – (T) 00 9 337 02 10 (di-vr 10.00-18.00u) of info@printenco.be ). Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door velvetkaartjes.be. Velvetkaartjes.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de website. Na bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode. Onvolledige of onjuiste betalingen kunnen  aanleiding geven  tot vertraging en/of weigering van de levering, waarvoor we niet kunnen verantwoordelijk worden gesteld. Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmodules op onze website. Deze worden door moderne middelen beschermd, zowel naar transactiegegevens als naar persoonlijke gegevens.

Levering en leveringstijd

Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.
De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. De kaarten worden verpakt in een stevige verpakking die in een brievenbus past. Bij afwezigheid zal B-post die daar ook in deponeren. Artikelen die op voorraad zijn, worden geleverd binnen de twee tot vier werkdagen.
Voor de producten die we niet op voorraad hebben, geldt een leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengen wij je hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. We proberen zo transparant en eerlijk mogelijk te zijn. En weet dat wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te leveren.
Na ontbinding conform het vorige lid zal groeikaartjes.be het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Verzending en verzendkosten

Velvetkaartjes.be verzendt momenteel enkel binnen gans België. De verzendkosten bedragen 4,95 € voor bestellingen voor levering in België.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van groeikaartjes.be. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van groeikaartjes.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij velvetkaartjes.be. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 2 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 2 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant velvetkaartjes.be, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vind je onderaan deze pagina. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 2 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan velvetkaartjes.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan velvetkaartjes.be, Dorp-west 21, 9080 Lochristi. 

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 2 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Paketten tot 30 kg en met een afmeting van max. 3 meter (2 x (lengte + breedte) x hoogte) kunnen met de post teruggestuurd worden. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt velvetkaartjes.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De verpakking mag geopend zijn in die mate dat het nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden.  De goederen mogen gepast, maar niet gebruikt, of beschadigd zijn. 

De goederen dienen met alle bijgeleverde items ongeschonden te worden teruggestuurd. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal velvetkaartjes.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen totdat velvetkaartjes.be alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door groeikaartjes.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

Velvetkaartjes.be betaalt de Klant terug met via overschrijving naar de rekening van de Klant; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de velvetkaartjes.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan groeikaartjes.be. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant velvetkaartjes.be zo snel mogelijk inlichten. 

In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst

De klantendienst van velvetkaartjes.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 377 02 10 (ma-vr 10.00-18.00u), via e-mail op info@printenco.be of per post op het volgende adres: velvetkaartjes.be, Dorp-west 21 – 9080 Lochristi. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover groeikaartjes.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt velvetkaartjes.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Privacy

Velvetkaartjes.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan velvetkaartjes.be, Dorp-west 21 – 9080 Lochristi, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot velvetkaartjes.be, Dorp-west 21 – 9080 Lochristi, e-mail info@printenco.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, velvetkaartjes.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. velvetkaartjes.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op velvetkaartjes.be, Dorp-west 21 – 9080 Lochristi, telefoonnummer +32 9 337 02 10 of e-mail info@printenco.be.

Gebruik van cookies – beveiliging

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. groeikaartjes.be maakt enkel gebruik van ‘First Party Cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. velvetkaartjes.be staat in voor een veilige overdracht en opslag van de door de consument verschafte gegevens. Er werd een extra laag beveiliging ingebouwd omtrent patches en controles op hacking. De hosting voldoet ook 100% aan de gangbare certificeringsstandaarden voor beveiliging, zoals PCI-DSS.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door velvetkaartjes.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van groeikaartjes.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd. Hierbij verwijzen we ook naar het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,
dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan velvetkaartjes.be
Dorp-west 21 – 9080 Lochristt – e-mail info@printenco.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.